Responzivní design menu

Kategórie
Menu
Vyhľadávanie
Prihlásenie
Nahor

CZ HU

PROFESSIONAL NAIL SYSTEM

Najpredávanejšie

Aglia na Facebooku

Aglia na Instagramu

Novinky

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového e-shopu www.aglia.sk

H2L COMPANY s.r.o.
Fatranská 2/C
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO:    47 608 234
IČ DPH: SK2023995556
Vložka č: 34836/V, oddiel: Sro, vedená krajským súdom Košice I.

Zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Pavlov

 

Spoločnosť H2L COMPANY s.r.o. je zároveň predávajúcim a dodávateľom e-shopu www.aglia.sk

 

1) Vymedzenie pojmov

- Prevádzkovateľ, predávajúci a dodávateľ: H2L COMPANY s.r.o.

- Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

- E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

- Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

- Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

- Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

- Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, SOI

 

2) O registrácií

Prehlasujeme, že poskytnuté dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti H2L COMPANY s.r.o. a budú poskytnuté výlučne zmluvne dohodnutým tretím stranám podľa článku: týchto obchodných podmienok. Potvrdením registrácie vyjadrujem súhlas so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu spoločnosti H2L COMPANY s.r.o. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@aglia.sk, taktiež na uvedenej pevnej adrese, alebo po prihlásení do svojho účtu.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

3) Nákup bez registrácie

Objednávku môže kupujúci uskutočniť bez vytvorenia svojej registrácie. Objednávka bude spracovaná a odoslaná v prípade riadneho dokončenia objednávky a vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov a obchodných podmienok. Prehlasujeme, že poskytnuté dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v spoločnosti H2L COMPANY s.r.o. a budú poskytnuté výlučne zmluvne dohodnutým tretím stranám podľa článku: týchto obchodných podmienok .

 

4) Rozsah poskytnutia osobných údajov:

Fyzická osoba: Meno a Priezvisko, Fakturačná adresa, Adresa pre doručenie, Telefonický kontakt, Email.

Právnická osoba: Názov spoločnosti, Poverená osoba, Fakturačná adresa, Adresa pre doručenie, Telefonický kontakt, Email.

- V prípade vytvorenia registrácií na našom e-shope je potrebné poskytnúť zvolené prihlasovacie meno a heslo.

 

5) Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

6) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že výrobky sa už nevyrábajú alebo nedodávajú. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzne. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou na základe telefonátu alebo emailu s požiadavkou o zrušenie objednávky kupujúcim. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude vyexpedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou výrobkov. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaily každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota výrobkov, ktoré neboli skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je výrobok skladom alebo nie. Pokiaľ výrobok nie je na sklade, budeme Vás ihneď informovať o ďalšom termíne dodania.

 

7) Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

8) Platobné podmienky

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
Bankový prevod: Všetky informácie ohľadne uskutočnenej platby sú zákazníkovi poskytnuté bezprostredne pred aj po odoslaní objednávky. Výrobky budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet.
Dobierka: Objednané výrobky Vám zašleme prepravnou spoločnosťou a pri prevzatí tieto výrobky uhradíte v hotovosti.

Hotovosť: Objednané výrobky Vám doručíme naším pracovníkom v rámci mesta Košice a pri prevzatí tieto výrobky uhradíte v hotovosti.

9) Prepravné podmienky 

Aktuálny cenník vybraných spôsobov prepravy je uvedený na viditeľnom mieste na e-shope a všetky varianty prepravy sú ponúknuté zákazníkovi pri dokončovaní objednávky.

Prepravu zákazník neplatí, pokiaľ jeho nákup prekročil hodnotu 100 € s DPH, pri zasielaní na adresu v Slovenskej republike.

Poplatok za dobierku je taktiež uvedený v aktuálnom cenníku dopravy a nie je ovplyvnený výškou objednávky.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravcu.

Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je obvykle doručená do 1-3 pracovných dní. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

Spôsoby prepravy: Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., Osobné doručenie predávajúcim v rámci mesta Košice

 

10) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína bežať dátumom vystavenia daňového dokladu. Záručná doba je uvedená na výrobku.

 

11) Rozpor s kúpnou zmluvou - obecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

12) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia výrobku. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty. Vo zvláštnych prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania výrobku. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziodobí bol výrobok zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený výrobok poškodený len čiastočne, môže si predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením výrobku (náklady na prepravu apod.).

 

13) Reklamácie

V prípade, že výrobok, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

 

14) Alternatívne riešenie sporov

Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

15) Ochrana a spracúvanie poskytnutých osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, účtovníckej spoločnosti, spoločnosti zabezpečujúcej technickú prevádzku eshopu alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava osobné údaje podľa bodu č. 4 obchodných podmienok Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vystavenia daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky a jej procesu, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo archivácie poskytnutých osobných údajov v rozsahu daňových dokladov, v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Doba uchovávania osobných údajov prostredníctvom daňových dokladov: 10 rokov. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu (prihlásil sa k odoberaniu noviniek), telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho alebo kliknutím na Odhlásiť sa na konci reklamného e-mailu, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania benefitov. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho alebo kliknutím na Odhlásiť sa na konci reklamného e-mailu, pričom tieto blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. Kupujúci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Kupujúci je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.V prípade registrácie na e-shope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa e-shopu.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

H2L COMPANY s.r.o.

 

Obchodné podmienky sú platné od 25. 5. 2018 do odvolania. Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Vyhľadávanie

Počet položiek

970
položiek
787
skladom

Dátum poslednej aktualizácie

05.12.2020 16:24

Akčná ponuka

Neboli nájdené žiadne výrobky.

Valid XHTML 1.1

Zasielať novinky

Odhlásenie z odberu noviniek

Webdesign by AiVision, s.r.o. | Eshop solution AiShop

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú cookies. Pre viac informácií kliknite tu. Používaním webu vyjadrujete súhlas.Súhlasím